بارگذاری لوگو

جلسه بررسی نتایج ایستگاه های پیش آگاهی چوبخوار پسته 1401

دومین کمیته پیش آگاهی با موضوع تعیین اوج ظهور حشره بالغ افت چوبخوار پسته و ارتباط آن با مجموع گرمای موثر برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفظ نباتات کشور، با توجه به اتمام بررسـی گزارش هاي دریافت شـده از عملیات اجرایی ایسـتگاه هاي پیش آگاهی آفت چوبخوار پسته  در سال  1401، جلسه بررسی نتایج ایستگاه های پیش آگاهی چوبخوار پسته در روز یکشنبه مورخ ۱۳ آذر ماه در سالن میلاد سازمان و با شرکت اعضای کمیته برگزار شد.

خانم دکتر اسدی رئیس گروه پدافند غیر عامل و پیش آگاهی سازمان حفظ نباتات کشور در این خصوص اظهار داشت: دومین کمیته پیش آگاهی با موضوع تعیین اوج ظهور حشره بالغ افت چوبخوار پسته و ارتباط آن با مجموع گرمای موثر برگزار شد.

وی افزود: با توجه به نتایج بدست آمده از ۱۱ ایستگاه پیش اگاهی چوبخوار پسته مناطق مختلف کشور، مدل پیش آگاهی افت یاد شده در اقلیم های مختلف بدست آمد. بدین ترتیب در سال آینده قادر خواهیم بود، با داده های بدست آمده از دیتالاگرها و زمان بیوفیکس آفت، زمان دقیق مبارزه را تعیین و اقدام به اعلام هشدار نماییم. 

رئیس گروه پدافند غیر عامل سازمان از اهمیت استقرار ایستگاههای پیش آگاهی آفت چوب خوار پسته گفت و تصریح کرد: درسـالهـاي اخیر به دلیـل حـذف دشـمنان طبیعی بر اثر کـاربرد بیرویه و غیر اصولی آفتکشها در باغات پسـته، ضـعف عمومی ناشـی از تنشهاي آبی و خشـکسالی در بسیاري از باغات، شرایط براي طغیان و خسارت شدید آفات فراهم شده و در حال حاضر پروانه چوبخوار پسته در زمره آفات درجه یک پسته در بسـیاري از مناطق به حساب میآید.

وی ادامه داد: از آنجایی که پسته از جمله محصولاتی است که اهمیت استراتژیک و صادراتی دارد، به دلیل سمپاشـیهاي بی رویه علیه آفات و بیماريها توسط برخی از کشاورزان، باقیمانده سـموم در آن مساله ساز میباشد. لذا کاهش تعداد دفعات سمپاشـی با تعیین زمان دقیق سمپاشی ضروري است. بـا این هـدف، دفتر پیش آگـاهی معـاونت کنترل آفـات، سازمـان حفـظ نباتـات کشور در سال ،1401به کمـک مدیریت حفظ نباتات استان ها و همکاری کلینیک هاي گیاهپزشکی، اقدام به اجراي پروژه هاي پیش آگاهی در 11 ایستگاه پیش آگاهی کشور نموده است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در این پروژه با تعیین زمان شروع فعالیت آفت، ثبت داده هاي دمایی به کمک دیتالاگرها و محاسبه گرماي موثر روزانه قادر خواهیم شد، اوج ظهور حشره بالغ پروانه چوبخوار پسته را تعیین و اقدام به کنترل موثر نماییم. این امر میتواند مصـرف سموم را کاهش داده و موجب حفظ محیط زیست شود. علاوه بر آن، این امر می تواند، در سیاست گذاري ها و برنامه ریزي توسط مسئولین و مدیران اجرایی در سطح کلان کشور بسیار کارساز و راهگشا باشد.

دیدگاهتان را بنویسید