بارگذاری لوگو

سفید بالک‌های مزاحم و روش‌های کنترل آنها

pests-disease-Green-House-1

سفیدبالك گلخانه Trialeurodes vaporariorum و سفيد بالك های جاليز يا پنبه Bemisia tabaci و Bemisia orjentipholii از آفات مهم اقتصادي در مزارع وگلخانه های جهان و ايران هستند به‌ طوري که سفیدبالك گلخانه‌ امروزه در کشت های گلخانه ای از مهمترین عوامل خسارت زایی هستند که مبارزه شیمیایی با آنها به دلیل بروز مقاومت در برابر حشره کش های شیمیایی همواره با مشکل مواجه بوده است به همین دلیل متخصصین کاربرد روش های مبارزه تلفیقی با این آفت را توصیه می کنند. رعایت بهداشت گیاهی، مبارزه زراعی و مکانیکی( استفاده از کارت و نوار زرد چسبی ) به همراه استفاده از ترکیبات شیمیایی کم خطر برای انسان و محیط زیست در کاهش جمعیت آفت مؤثر می باشد

زیست شناسی

سفید بالک ها دارای سه مرحله زندگی شامل تخم، چهار سن پورگی و حشرات بالغ می باشند. جمعیت های جوان سفید بالک ها در قسمت های بالایی بوته ها فعالیت دارند. ومعمولاً در پشت برگ ها تخمریزی می کنند.طول دوره هر نسل به شرایط محیط و میزبان بسنگی دارد. در تحت شرایط کنترل شده آفت می تواند در دمای 30 درجه سانتیگراد در 17 روز سیکل خود را کامل نماید. نسل های آفت نیز معمولا با هم همپوشانی دارند. در شرایط مناسب می تواند بیش از 15 نسل ایجاد نماید. 

مراحل رشد بالک سفید

علائم خسارت

خسارت این آفت اغلب قابل مشاهده نیست. پوره‌ها و حشرات کامل از شیره گیاهی برگ‌ها تغذیه می کنند.ضمن تغذیه و ترشح عسلک محیط مناسبی برای رشد قارچهای دوده‌ای ایجاد کرده و موجب سیاه رنگ شدن سطح گیاه وکاهش فتوسنتز می‌شوند. جمعیت بالای حشره باعث ضعف گیاه میزبان می‌شود.
در محیط زیست شهری علاوه بر خسارت گیاهی، به دلیل ایجاد مزاحمت برای شهروندان در معابر و وارد شدن در اماکن ومنازل موجب سلب آسایش و آرامش می شوند.

روش‌های کنترل

الف) روش های كنترل زراعي سفید بالکها در فضای سبز شهری

 1. رعایت قرنطینه گیاهی در نتقل وانتقال نهال به شهر تهران
 2. پرهیز از آبیاری غرقابی و آبیاری بارانی درختچه ها و گیاهان زینتی
 3. پرهیز از آبشویی پیاده روهای فضای سبز
 4. افزایش دور آبیاری با هدف کاهش رشد رویشی
 5. هرس درختان و درختچه های فضای سبز با هدف افزایش تهویه پرهیز از هرس شدید.
 6. مصرف بهینه کودهای شیمیایی و پرهیز ازمصرف کودهای نیتروژنی
 7. استفاده از توری ضد حشره در گلخانه ها

ب) استفاده از كارت و نوار زرد چسبنده

از کارت ها و نوار زرد چسبنده با دو هدف زیر در کنترل سفید بالک استفاده می شود:

 1. نصب محدود کارت زرد با هدف ردیابی و تعیین زمان ظهور و شدت شیوع آفت
  برای این منطور تعداد 1عدد کارت زرد در هر 200 مترمربع کافی است و علاوه بر بازدید کارت های زرد، باید يك برنامه منظم رديابي آفت در پشت برگ های گياهان زینتی نیز صورت پذیرد.
 2. نصب انبوه کارت زرد و نوار چسبنده برای شکار سفید بالک
  با نصب کارت زرد در نزديك تاج گياه و نوار زرد دور تنه درختان يا محلي كه بيشترين جمعيت فعال آفت حضور دارد می توان با شکار حشرات کامل از تخمریزی و تکثیر آفت جلوگیری کرد.

کنترل آفت بالک سفید با کارت زرد چسپدار

کنترل آفت بالک سفید با نوار چسبدار

ج) کنترل بیولوژیک

 استفاده از زنبور های پارازیتوئید Encarsia formosa، بالتوری سبز Chrysoperla carnea گونه خاصی از کفشدوزک ها 

کنترل آفت بالک سفید با روش های بیولوژیک

د) استفاده از سموم میکروبی

(قارچ ورتیسلیوم) Verticilium lecanii

برای کنترل غیر شیمایی آفات گیاهان خود میتوانید از محصولات ایمن پالیز مهار استفاده کنید. 

دیدگاهتان را بنویسید